mobile_menu_bg-1 header_menu_bg_v3

Naslovna Politika privatnosti

Politika privatnosti

Poštovani,

DELTA HOLDING DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Vladimira Popovića 8A, 11070 Beograd, matični broj: 17156730 (u daljem tekstu: “Društvo ili Mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica – klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Klijent ili Vi“) čije lične podatke prikuplja (u daljem tekstu: „Lični podaci“). Prikupljanje i čuvanje Podataka o ličnosti sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018 – u daljem tekstu: „Zakon“), kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679, u daljem tekstu: „GDPR“), kada je to primenljivo.

U slučaju obrade Podataka o ličnosti Klijenata koji su državljani neke od država članica Evropske Unije, Mi ćemo primeniti i odredbe GDPR-a, u meri kojoj je to primenljivo.

Mi cenimo Vas i prepoznajemo da je privatnost važna za Vas. Da bismo zaštitili privatnost svakog Klijenta čije Podatke o ličnosti prikupljamo, Mi smo objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje Podatke o ličnosti prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, kao i koja su Vaša prava u vezi sa Podacima o ličnosti. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam prikazali našu praksu u vezi sa prikupljanjem Podataka o ličnosti koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovom sajtu, putem pisane ili usmene komunikacije sa nama, kada posetite naše poslovne prostorije ili iz drugih izvora.

U svakom slučaju, budite slobodni da kontaktirate lice za zaštitu podataka o ličnosti na email adresu: gdpr@deltaholding.rs

Osnovni pojmovi i
Lični podaci koje Društvo obrađuje

„Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identitet;

„Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

“Osetljivi podaci” odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.

Mi ne prikupljamo Vaše osetljive podatke, osim ako nam ih ne učinite dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima.

„Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 18 godina.

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, ne bi trebalo da dozvolite svojoj deci da čine dostupnim svoje Podatke o ličnosti bez Vaše dozvole.

Lični podaci koje Društvo prikuplja i obrađuje o Vama obuhvataju:

 • ime i prezime,
 • pol,
 • adresa prebivališta,
 • kontakt telefon,
 • email adresa,
 • JMBG,
 • broj lične karte,
 • vreme ulaska i izlaska u prostorije,
 • registarska oznaka motornog vozila,
 • broj indeksa,
 • drugi lični podaci iz CV-ja,
 • naziv radne pozicije,
 • snimak video nadzora.

Način prikupljanja
Ličnih podataka

Podaci o ličnosti se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju, ili od strane drugih lica.

1. Neposredno prikupljanje Ličnih podataka od Klijenata čiji se podaci obrađuju
a) Prilikom Vašeg slanja biografije putem email adrese u okviru odeljka pod nazivom Karijera „Pridružite nam se“, dostupne na našem web sajtu

Budući da ste nam Vi poslali biografiju, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu dostavljenih ličnih podataka za svrhe eventualnog angažovanja i kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanjem.
Dodatno, ukoliko smatramo da je Vaša biografija adekvatnija za radno mesto odnosno angažovanje u nekoj od kompanija koja je povezana sa nama, smatraćemo da imamo Vaš pristanak da Vašu radnu biografiju prosledimo našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, koja će Vašu radnu biografiju inicijalno koristiti isključivo za svrhe kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanjem. O svakoj daljoj vrsti obrade Vaših ličnih podataka, bićete obavešteni od strane konkretne članice naše grupacije.

U slučaju potrebe, Vaše lične podatke možemo dostaviti privrednom društvu angažovanom za potrebe oglašavanja, selekcije i regrutacije kandidata.

Naravno, u svakom trenutku možete opozvati Vaš pristanak slanjem email-a na email adresu: gdpr@deltaholding.rs. Molimo da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Lične podatke koje ste nam dostavili u radnoj biografiji i upitniku koji se popunjava prilikom Vaše prijave ćemo čuvati u našoj bazi podataka u periodu od pet (5) godina od dana prijema radne biografije odnosno popunjavanja upitnika, te ćemo ih nakon toga obrisati. Naravno, ukoliko opozovete pristanak ranije, lični podaci će biti obrisani odmah nakon opoziva pristanka.

U svakom trenutku, imate pravo da od nas zahtevate: 1) pristup ličnim podacima, 2) ispravku ličnih podataka, 3) brisanje ličnih podataka i/ili 4) opoziv pristanka u bilo koje vreme. Pored toga, u svakom trenutku možete ostvariti i sledeća prava: 1) pravo na ograničenje obrade podataka, 2) pravo na prenosivost podataka i 3) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na: gdpr@deltaholding.rs.

b) Prilikom Vašeg slanja biografije putem email adrese u okviru odeljka pod nazivom Karijera „Program Mladi lideri“, dostupne na našem web sajtu

Budući da ste nam Vi poslali biografiju i popunili kontakt prijavu, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu dostavljenih ličnih podataka za svrhe selekcije, regrutacije i eventualnog zaposlenja i kontaktiranja u pogledu ovih aktivnosti.

Dalje, u okviru selekcionog procesa, Mi ćemo vršiti različita testiranja kandidata, putem kognitivnog testa, testa ličnosti i stručnog testa koje nam Vi dostavljate prilikom popunjavanja formulara pre pristupa testiranju (ime i prezime, kao i različite podatke u vezi sa Vašim obrazovanjem), kao i pre započinjanja testiranja (ime i prezime, JMBG, datum rođenja, mesto rođenja, pol i različite podatke u vezi sa Vašim obrazovanjem).

Naravno, u svakom trenutku možete opozvati Vaš pristanak slanjem email-a na email adresu: gdpr@deltaholding.rs Molimo da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Ukoliko ne opozovete svoj pristanak, imajte u vidu da lične podatke koje ste nam dostavili u biografiji čuvamo u našoj bazi podataka u periodu od pet (5) godina od dana prijema biografije odnosno od dana popunjavanja upitnika, te ćemo ih nakon toga obrisati.

U svakom trenutku, imate pravo da od nas zahtevate: 1) pristup ličnim podacima, 2) ispravku ličnih podataka, 3) brisanje ličnih podataka i/ili 4) opoziv pristanka u bilo koje vreme. Pored toga, u svakom trenutku možete ostvariti i sledeća prava: 1) pravo na ograničenje obrade podataka, 2) pravo na prenosivost podataka, i 3) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na gdpr@deltaholding.rs

c) Prilikom Vašeg popunjavanja prijavnog formulara za učešće u programu D Inkubator, dostupnom na našem web sajtu

Imajući u vidu da ste popunili prijavni formular koji je dostupan na našoj web stranici https://dinkubator.rs/prijavi-se/, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu dostavljenih ličnih podataka za svrhe eventualnog učešća u programu i kontaktiranja u vezi sa eventualnim učešćem.

Vaše lične podatke, kao i lične podatke Vašeg člana tima, obrađujemo u svrhu ostvarivanja saradnje i realizacije programa D Inkubator, koji Mi organizujemo sa ciljem omogućavanja resursa za razvoj vašeg biznisa.

Naravno, u svakom trenutku možete opozvati Vaš pristanak slanjem email-a na email adresu: gdpr@deltaholding.rs.

Lične podatke koje ste nam dostavili prilikom popunjavanja prijavnog formulara i u biografiji ćemo čuvati u našoj bazi podataka, u periodu od pet (5) godina od dana prijema biografije odnosno popunjavanja prijavnog formulara, te ćemo ih nakon toga obrisati. Naravno, ukoliko opozovete pristanak ranije, lični podaci će biti obrisani odmah nakon opoziva pristanka. U svakom trenutku, imate pravo da od nas zahtevate: 1) pristup ličnim podacima, 2) ispravku ličnih podataka, 3) brisanje ličnih podataka i/ili 4) opoziv pristanka u bilo koje vreme. Pored toga, u svakom trenutku možete ostvariti i sledeća prava: 1) pravo na ograničenje obrade podataka, 2) pravo na prenosivost podataka i 3) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na: gdpr@deltaholding.rs

d) Prilikom Vašeg slanja biografije putem email adrese u okviru ostvarivanja saradnje sa Univerzitetom u Beogradu, a u vezi sa potencijalnom studentskom praksomu

Budući da ste nam Vi poslali svoju biografiju, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu dostavljenih ličnih podataka za svrhe ostvarivanja saradnje sa Univerzitetom u Beogradu, a u vezi sa potencijalnom studentskom praksom koju organizujemo za studente u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu.

Naravno, u svakom trenutku možete opozvati Vaš pristanak slanjem email-a na email adresu: gdpr@deltaholding.rs. Molimo da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

U svakom slučaju, ukoliko ne opozovete svoj pristanak, lične podatke koje ste nam dostavili ćemo čuvati u našoj bazi podataka, u periodu od pet (5) godina od dana prijema biografije, te ćemo ih nakon toga obrisati.

U svakom trenutku, imate pravo da od nas zahtevate: 1) pristup ličnim podacima, 2) ispravku ličnih podataka, 3) brisanje ličnih podataka i/ili 4) opoziv pristanka u bilo koje vreme. Pored toga, u svakom trenutku možete ostvariti i sledeća prava: 1) pravo na ograničenje obrade podataka, 2) pravo na prenosivost podataka, i 3) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na gdpr@deltaholding.rs

e) Prilikom pružanja usluge Vama kao našem klijentu

Kako bismo Vam blagovremeno pružili uslugu, zbog koje ste nas angažovali, potrebno je da nam dostavite sledeće lične podatke: ime i prezime, pol, JMBG, email adresu, kontakt telefon, naziv radne pozicije.

Imajući u vidu vrstu saradnje, kojoj prethodi i predugovorna faza, Mi obrađuje lične podatke zakonskog zastupnika/kontakt osobe/ovlašćenog lica kod Vas kao klijenta po više osnova.

Pre svega, Mi obrađujemo Vaše lične podatke po osnovu zaključenja i izvršenja ugovora ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja ugovora. Davanje ličnih podataka zakonskog zastupnika/kontakt osobe/ovlašćenog lica kod Vas je ugovorna obaveza odnosno davanje ličnih podataka je neophodan uslov za zaključenje/izvršenje ugovora, zbog čega zakonski zastupnik/kontakt osoba/ovlašćeno lice kod Vas ima obavezu da našim zaposlenima otkrije lične podatke. U suprotnom, Mi nećemo biti u mogućnosti da zaključimo i izvršimo konkretan ugovor.

Dalje, u slučaju da nama izdajete fakturu prema, mi ćemo primljenu fakturu, koja može sadržati lične podatke Vašeg zakonskog zastupnika/ovlašćenog lica, čuvati u svojim bazama, a radi ispunjenja pravnih obaveza (poreskih i knjigovodstvenih propisa). Napomene radi, u tom slučaju, lični podaci sa faktura se ne obrađuju pojedinačno dok se fakture čuvaju pet godina u našim bazama.

Kada se lični podaci obrađuju po osnovu zaključenja i izvršenja ugovora ili radi izvršenja neke radnje koja je sastavni deo predugovorne faze, svrha obrade ličnih podataka jeste zaključenje konkretnog ugovora odnosno izvršenje ugovora. Radnje izvršenja ugovora neretko podrazumevaju da se lični podaci čine dostupnim trećim licima, kako bi se ugovor ispunio u celosti.

Kada obrađujemo lične podatke po osnovu ispunjenja pravnih obaveza, mi ćemo te podatke koristiti isključivo za svrhe izdavanje profakture odnosno fakture, shodno relevantnim propisima Republike Srbije.

Dalje, kada obrađujemo lične podatke po osnovu Vašeg pristanka, mi ćemo u tom slučaju lične podatke koristiti isključivo za svrhe održavanja komunikacije i pozivanja na događaje, uključujući i period nakon prestanka važenja konkretnog ugovora. U tom slučaju, kako je osnov obrade, za navedene svrhe, Vaš pristanak, molimo Vas da imate u vidu da Vaš pristanak možete opozvati u svakom trenutku slanjem zahteva na email adresu: gdpr@deltaholding.rs. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Kada obrađujemo Vaše Podatke o ličnosti po osnovu zaključenog Ugovora, Podatke o ličnosti čuvamo u našim bazama pet godina. Sa druge strane, kada obrađujemo Vaše lične podatke po osnovu pristanka, lične podatke čuvamo u našim bazama do opoziva pristanka.

Podatke o ličnosti koje obrađujemo kako bismo ispunili naše pravne obaveze, čuvamo u bazama do proteka roka koji je definisan zakonom (pet godina od dana izdavanja fakture odnosno profakture).

f) Prilikom posete našim poslovnim prostorijama

Vaše Lične podatke obrađujemo u svrhu zaštite imovine i opšte bezbednosti lica koja se nalaze u našim poslovnim prostorijama, kao i radi Vaše lične bezbednosti prilikom posete naših poslovnih prostorija odnosno radi prikupljanja podataka u slučaju vanrednih događaja (krađa, oštećenje imovine i sl.).

Shodno navedenom, Mi obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa koji se sastoji u očuvanju bezbednosti imovine i lica koja se nalaze u našim poslovnim prostorijama odnosno radi sprečavanja vanrednih događaja ili prikupljanja podataka u slučaju vanrednih događaja.

Lične podatke – ime i prezime, pol, JMBG, broj lične karte, vreme ulaska i izlaska i broj registarskih tablica, čuvaćemo u našoj bazi podataka u roku od godinu dana, dok će snimci sa nadzorne kamere biti čuvani u našoj bazi u roku od 30 dana, osim ukoliko nastupi događaj usled koga se inicira sudski postupak, u kom slučaju se čuvaju do pravnosnažnog okončanja postupka, odnosno do nastupanja zastarelosti u skladu sa zakonom.

Nakon proteka navedenih rokova isti će biti obrisani, odnosno uništeni.

g) Prilikom posete web stranice www.deltaholding.rs

Prilikom posete našem web sajtu, Podaci o ličnosti se prikupljaju i putem kolačića (eng. cookies), o čemu više na www.deltaholding.rs/politika-o-kolacicima

2. Podaci o ličnosti dostavljeni od strane drugih lica
Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje i ni u kom slučaju nećemo snositi odgovornost za obradu Podataka o ličnosti trećeg lica.

Svrha prikupljanja podataka

Svrha prikupljanja podataka jeste:

 • poštovanje pravnih obaveza (zakonskih i podzakonskih) Društva;
 • zaključenje i izvršenje zaključenih ugovora, kao i preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora;
 • zaštita imovine i opšte bezbednosti lica;
 • pozivanje na događaje, ostvarivanje i/ili održavanje komunikacije i saradnje;
 • potencijalnog radnog angažovanja ili angažovanja na projetku „Mladi lideri“;
 • angažovanja na projektu „D Inkubator“.

Pravni osnov obrade podataka i način prikupljanja podataka

Pravni osnov obrade podataka, predstavljaju:

 • Vaš pristanak

Vaši lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu: gdpr@deltaholding.rs  

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Podataka o ličnosti izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

 • Izvršenje ugovornih obaveza

Društvo prikuplja lične podatke koji su mu neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora sa Vama i ispunjenja predugovornih obaveza. Ukoliko nam ne pružite neophodne lične podatke, nećemo moći da obradimo Vaš zahtev niti zaključimo ugovor.

 • Legitimni interes

Društvo obrađuje lične podatke u svrhu čuvanja legitimnih interesa Društva. Pod legitimnim interesima Društva naročito se podrazumevaju zaštita imovine i opšte bezbednosti lica.

 • Poštovanje pravnih obaveza 

U onoj meri u kojoj je obrada Vaših ličnih podataka nužna radi ispunjenja pravnih obaveza Društva, odnosno obaveza definisanih različitim zakonima, Društvo obrađuje i čuva Vaše lične podatke u okviru zakonskih rokov.

Primalac i treće lice

Lične podatke otkrivamo i određenim primaocima, odnosno trećim licima, i to: povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, zaposlenima, društvima koja vrše poslove obezbeđenja prostora, imovine i lica, pružaocima pravnih usluga, IT serviserima, spoljnim revizorima, računovodstvenim i knjigovodstvenim agencijama.

Društvo neće Vaše lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovoj Politici privatnosti niti će lični podaci biti preneti u druge države.

Period čuvanja Podataka o ličnosti

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu zakona kao pravnog osnova, dužno je da čuva onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Podaci koje Mi prikupljamo na osnovu ugovornog odnosa čuvamo pet (5) godina.

Podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka.

Podaci koje obrađujemo zbog legitimnog interesa čuvamo trajno odnosno u roku od 30 dana – podaci o vanrednim događajima (snimci sa video kamere), osim ukoliko nastupi događaj usled koga se inicira sudski postupak, u kom slučaju se čuvaju do pravnosnažnog okončanja postupka, odnosno do nastupanja zastarelosti u skladu sa zakonom.

Vaša prava u vezi sa obradom Ličnih podataka

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava:

 • da od Društva zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove Lične podatke i pristup tim podacima;
 • da od Društva zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih Podataka o ličnosti i prava na prigovor na obradu;
 • da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
 • da se njegovi netačni Podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Klijent ima pravo da svoje nepotpune Lične podatke dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave;
 • da se obrada Podataka o ličnosti ograniči od strane Društva ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:
 1. Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost Podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Društvu proveru tačnosti Podataka o ličnosti;
 2. obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju Podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe Podataka o ličnosti;
 3. Društvu više nisu potrebni Podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 4. Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procena da li pravni osnov za obradu preteže nad interesima Lica.

Društvo je dužno da obavesti sve primaoce kojima su Podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Društvo je dužno da lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove Podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Društvu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, u skladu sa Zakonom.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Klijent na kojeg se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Društvu prigovor na obradu njegovih Podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Klijent na koga se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Postupak u slučaju povrede Ličnih podataka

Ako povreda ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, Društvo je dužno da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede ličnih podataka koja može da proizvede rizik po prava i slobode Klijenata, Društvo je dužno da o tome obavesti Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu. Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.

Prenos Ličnih podataka u druge države

Prenos Podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju bez prethodnog odobrenja može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. Ipak, u konkretnom slučaju ne postoji prenos podataka u druge države.

Linkovi ka Web stranicama i uslugama trećih strana

Naš sajt može da sadrži linkove ka sajtovima trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka i informacija od strane trećih strana. Ako pružate informacije na stranicama trećih strana i koristite te stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva. Preporučujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti veb sajtova koje posećujete pre nego što pošaljete lične podatke.

Klikom na dugme Facebook, Twitter, Linkedin ili Youtube na našem sajtu prihvatate mogućnost da podaci o Vašoj poseti našem sajtu mogu biti obrađeni od strane navedenih društvenih mreža ukoliko posedujete nalog na njima. Kako bi ste izbegli ovu situaciju, Mi Vam savetujemo da se prethodno odjavite sa Vaših korisničkih naloga sa ovih društvenih mreža, pa da tek onda nakon toga klikom na link na našem sajtu posetite našu stranicu na nekoj od navedenih društvenih mreža.

Poverljivost podataka i transparentnost

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ova Politika privatnosti je dostupna na veb stranici www.deltaholding.rs

Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na veb stranici www.deltaholding.rs

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na: gdpr@deltaholding.rs  

Vaš Delta Holding